Kişisel Verilerin Korunması

Home Kişisel Verilerin Korunması
KVKK

Tera Yatırım Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Müşteri Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i uyarınca kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin bilgilendirilmesi yükümlülüğü kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tera Yatırım Bankası A.Ş. (“Banka”) tarafından hazırlanmıştır.

 

Bankamızca kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; Banka ürün ve hizmetlerinin yurt içinde kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla toplanabilecek, Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecek ve üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen genel ilkeler çerçevesinde ve aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlemekte ve güvenli bir şekilde muhafaza edilerek gerekli ve yeterli güvenlik tedbirleri alınarak korunmaktadır.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve yukarıda belirtilen diğer ilgili mevzuat gereğince onay ve/veya imzanızla düzenlenen bankacılık işlemlerine ilişkin tüm Bankacılık Hizmet Sözleşmesi, Genel Kredi Sözleşmesi ve sair sözleşmeler/bilgilendirme formları ve belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, bize ilettiğiniz talep ve şikayetleriniz üzerinden, sigorta işlemleri esnasında gerekli olan belgelerin teminiyle, KYC ve yatırım faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan belge, form ve sözleşmeler aracılığıyla, Genel Müdürlük, İnternet Bankacılığı, Çağrı Merkezi gibi kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar tarafından gönderilen tebligat ve müzekkereler, yurt içi Bankalar ve diğer 3. kişiler de dahil olmak üzere Bankamız dışından da elde edilebilecek çeşitli yöntemler ve kamera kayıtları aracılığıyla toplanmaktadır.

 

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Banka ile olan ilişkiniz ve size temin edilen ürün, hizmetler ve tarafınızca verilen izinlere göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte, Bankamız tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, bu kanunlara ilişkin yapılan alt düzenlemeler ile diğer kanunların Bankamızın faaliyetlerini ilgilendiren hükümleri kapsamında Bankamızın aracı ve acente sıfatıyla sunabilecekleri de dahil olmak üzere, kredi, havale işlemleri dahil her türlü bankacılık, sermaye piyasası, sigorta acenteliği ve diğer ürün ve hizmetlerinde kullanılmak ve bankacılık, finans, yatırım, portföy yönetimi kapsamında ürün ve hizmetleri sunmak; ürün ve hizmetlerimize dair tarafınızca iletilen talimatları yerine getirilmek; para, döviz, altın gibi menkul kıymetlerin transferlerini yapmak, ödeme işlemlerini gerçekleştirilmek; işlem sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini tespit etmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamındaki işlemleri yerine getirebilmek; ilgili mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ticaret Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Bankalar Birliği ve diğer yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer Banka ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve tarafı olunan sözleşmelerin kurulmasını ve ifasını yerine getirmek amaçlarıyla Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerine uygun olarak işlenmektedir.

 

Yukarıda bahse konu işleme amaçları ve işbu işleme amaçlarının hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

 

Kanun’un 5/2 (a) “Kanunlarda açıkça öngörülen haller” ve 5/2 (ç) “bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olan durumlar” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları → İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kamu Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.
Kanun’un 5/2 (c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları → Faaliyetlerin mevzuata uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi.
Kanun’un 5/2 (f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenen kişisel verilerin işleme amaçları → Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Faaliyetlerin Hukuka Uygun Yürütülmesi.

 

Yukarıda belirtilen işleme amaçlarının yanı sıra izninizin olması durumunda, mevzuat kapsamında olan ve Bankamızla müşteri olma amacınız dışında kalan ürün ve hizmetlerimizin sunulmasında, tanıtımında kullanmak, şahsınıza özel ürün, hizmet ve teklif faaliyetlerini planlamak ve hayata geçirmek, ürün, hizmet çalışma modeli teklifleri geliştirmek, profilleme, segmentasyon, banka içi hedef yaratma, skorlama, risk analizi, müşteri ilişkileri yönetimi, Banka içi performans takibi ile analiz çalışmalarında kullanma, istatistik çalışmaları, pazar araştırması, müşteri memnuniyeti anketleri yürütmek amacıyla da kişisel verileriniz Bankamızca işlenecek ve kullanılabilecektir.

 

İşyerinde güvenlik uygulamaları ve Bankamızın meşru menfaatleri için, genel müdürlük ve Bankamızca kullanılan binalarda kamera görüntüleriniz kaydedilebilecektir.

 

3. Risk Grubuna Konu Kişilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

5411 sayılı Kanun’un ilgili hükm49’uncu maddesi uyarınca, sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları, veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir “risk grubu” oluşturmaktadır.

 

Risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler BDDK tarafından belirlenmekte olup, müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatı başta olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, risk gruplarının tespit edilmesi, aynı risk grubu içerisindeki kişilere sağlanabilecek toplam kredi miktarının belirlenebilmesi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi, kredibilite değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ile Bankamıza ait hukuki ve finansal risklerin yönetilmesi amacıyla da Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

Bu kapsamda kimlik ve finans verileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve risk yönetim süreçlerinin yürütülerek uygulanması amaçlarıyla, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve bir hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

4. Yukarıda Belirtilen Amaçlarla, Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi / Kuruluşlar

Kamu Kurum ve Kuruluşları olan BDDK, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TCMB gibi kamu tüzel kişileri;
Gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileri niteliğinde hizmet sağlayıcılarımız olan ve Bankamızın kurumsal süreçlerinin yürütülmesi, Bankamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin en iyi şekilde yararlanması, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması amaçlarıyla Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73. maddesinde sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişiler;

 

Yurt içi para ve menkul kıymet transferi, menkul kıymet saklama taleplerinde ilgili transfere aracılık eden/ saklama hizmeti veren yurt içi ve yurt dışı bankalar ve takas kuruluşları, ilgili sigorta şirketleri, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ile bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlar, yurt içi banka ve finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerdir.

5. KVKK’nın 11. maddesi Gereği Müşteri Olarak Haklarınız
Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin;  
  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmedir.
hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilmiş olan ve fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi ve KVKK’nın uygulaması ile ilgili diğer taleplerinizi KVKK Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak daha önce sistemde kayıtlı e-posta adresinizden, sistemde kayıtlı e-posta adresinizin bulunmaması durumunda güvenli elektronik imzalı olarak veya noter kanalı ile veya doğrudan şirket adresine gelerek ve yine Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru formunda yer alan usulleri takip ederek Bankamıza [email protected] üzerinden iletebilirsiniz.

tr_TR